Member's Search

Category: Актуално

31/01/2022

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да споделим с Вас, че в края на миналата година (декември 2021 г.) беше учредено Българско Дружество по Детска Офталмология, Невроофталмология и Офталмогенетика (БДДНО).

На проведеното учредително събрание на БДДНО бяха избрани членовете на Управителния съвет и Контролната комисия, както следва:

Управителен съвет:

Председател – доц. д-р Александър Оскар, дм

Заместник председател, секция Детска офталмология – доц. д-р Галина Димитрова, дм

Заместник председател, секция Невроофталмология – проф. д-р Силвия Чернинкова, дм

Заместник председател, секция Офталмогенетика – проф. Радка Кънева, дб

Секретар – доц. д-р Невяна Велева, дм

Касиер – д-р Огнян Младенов, дм

Член – д-р Николина Андонова

Контролна комисия:

Председател – д-р Росица Лолова, дм

Членове – Кунка Каменарова, дб и д-р Галатея Цветкова

На първото редовно заседание на Дружеството беше взето единодушно решение БДДНО да се присъедини към структурата нaБългарското Дружество по Офталмология.

 

Целта на БДДНО е популяризиране дейността на детската офталмология, невроофталмология и офталмогенетика в България; запознаване на българската офталмологична общност със световните тенденции и постижения в трите подспециалности; укрепване и създаване на нови контакти между различните специалности, както в България, така и в чужбина; улесняване достъпа на лекарите и пациентите до специалистите в съответните подспециалности.

Ежегодно, планираме провеждането на 2 мероприятия – един самостоятелен симпозиум, който да разглежда наболели проблеми в областта на детската офталмология, невроофталмология и офталмогенетика и една сесия в рамките на Националния Конгрес по Офталмология под егидата на БДО.

Първото планирано за тази година събитие ще се състои на 14.05.2022 г. в Гранд Хотел Милениум. Симпозиумът ще бъде посветен на Наследствените ретинални дистрофии – диагностични и терапевтични възможности.

Местата са ограничени, като всички членове на Дружеството ще вземат участие безплатно. Очаквайте допълнителна информация за програмата на симпозиума и начина на заявяване за участие в него в края на месец февруари на Facebook старниците на БДДНО и БДО, както и на официалната интернет страница на БДО.

 

Членове на Дружеството могат да бъдат лекари-специализанти и специалисти с интереси в областта на детската офталмология, невроофталмологията, офталмогенетиката, педиатрията и редките заболявания.

За членство в БДДНО се изисква попълнено Заявление за членство по образец (Заявление за членство), което да се изпрати на e-mail адрес bddnophthalmology@gmail.com и платен членски внос  на банковата сметка на БДДНО в ОББ: BG18UBBS80021027785550. Едногодишният членски внос  е 60 лв за лекари-специалисти и 20 лв за лекари-специализанти.

Очакваме Ви, както на Facebook страницата ни БДДНО, където ще споделяме актуална информация за дейността на дружеството и интересни клинични случаи от ежедневната ни практика, така и на Първия Симпозиум на Дружеството на 14.05.2022 г. в Гранд Хотел Милениум.

Posted in Актуално by Д-р Васил Хайкин
04/01/2022
Greetings and all best wishes for the New Year! 2021 has been a challenging year for everyone — both personally and professionally.
Ophthalmologists have responded well in continuing to care for our patients and our professional education. We have come to rely on our ophthalmologic societies for virtual learning. The Academy and many societies have offered virtual meetings, webinars and online education.
Now, more than ever, these resources are critical in keeping us updated in ophthalmology so that we can provide our patients with the best possible care. We welcome your sharing these Academy resources with your members.
Thank you for your continued work on behalf of our profession.
Write to us at international@aao.org with any updates, questions or feedback.
Sincerely,
R.V. Paul Chan, MD, MBA, MS, FACS, secretary, Global Alliances
Jane Aguirre, vice president, Membership & Alliances
Posted in Актуално by Д-р Васил Хайкин
02/12/2021

Уважаеми колеги,

Приложен е проектът за устав на БДО.

Моля да се запознаете с проекта и ако имате предложения и коментари да ги изпратите в срок до 31.01.2022 г. на bdobg1927@gmai.com .

С пожелание за здраве,

БДО

Проект за нов устав на Българско дружество по офталмология – 2021 г. – 23.11.2021 ?. (1)

 

Коментари:

Здравейте Колеги,

 Подробно разгледах предложението за нов устав на БДО.
Като цяло прави впечатление опита да се затегне финансовата дисциплина на дружеството , което аплодирам , защото то не един път е е изпадало в цайт нот и пред финансов колапс .
 Заплащането на членския внос до 31.03 . ще даде яснота на ръководството с какви финанси разполага до края на годината поне тези от чл.внос.
 Разглеждайки практиката на другите дружества в БГ и EU , RVRS, ESCRS и др. След тази дата членовете на БДО не заплатили чл.внос да го заплащат с 50% повече или някакъв друг процент предложен от ръководството.
Заплащането на чл.внос по което и да е време на годината , но в различен размер не би трябвало да ограничава елелторалните и всички други права и задължения на члена на дружеството след датата на заплащането.
Мисля , че в сегашното предложение за устав е направен опит за изчистване на кулизията от м октомври 2021 на последния конгрес на БДО в Боровец. Тогава една голяма част от членовете на дружеството бяха поставени в една много неудобна -меко казано , унизителна позиция.
 В тази връзка имам един конктретен въпрос:
Ако сме си платили чл.внос до 31.03 е ясно , Но ако събранието се проведе на 10.октомври , а съответния колега е платил чл.внос на 04.10. Той какви права има на това събрание , на слушател или на гласоподавател!?
Аз предлагам тези членове които искат да имат някакви права по време на събранието да си заплащат 5 дни преди датата целогодишната такса с 50% увеличение.
Другото нещо , което ми прави впечатление е , че правенето на общи събрания може да се прави по всяко време свикано от председателя или 30% от членовете. Всички събрания , които се правят извън времето на конференциите и конгресите нямат кворум, освен ако не се решават някакви екстрени най-вече финансови въпроси , които да застрашават личните интереси на членовете на дружеството. Така ,че правенето на събрания по никое време ни обрича най-често на еднолични решения, които могат да се вземат и само от управителния съвет.
 Пожелавам Успешна Нова Година на Всички колеги. Бъдете здрави
Поздрави Д-р Веселин Даскалов

До УС на БДО

Предложения

от

Д-р Илиян Шандурков

 

Уважаеми членове на УС на БДО,

Във връзка с предстоящото общо събрание на дружеството и предложенията за промяна на устава на БДО предоствям на Вашето внимание следните предложения:

  1. По предложения от Вас нов устав чл.8 Цели на БДО ал.11 – „организиране на благотворителни кампании“ – няма нищо общо с научната дейност на дружеството и ако някой желае да организира такива, може да регистрира фондация с горепосочената цел.
  2. Отново по предложения проект чл.11 ал.1 – „ членове на БДО…. юридически лица с нестопанска цел осъществяващи дейност в сфетата на офталмологията“ – дружеството е за офталмолози и специализанти по офталмология. Смятам за абсурдно да членуват в него организации като тези на оптици, оптометристи и подобни.
  3. По отношение на приема на членове подаването на специални заявления и парафирането им от УС на БДО, а не както до сега заплащане на членски внос, би усложнило приема на нови колеги започващи специализация. Предлагам да остане сегашното положение.
  4. Членският внос на БДО до сега винаги е предлаган и гласуван от ОС на БДО. Обвързването му с минималната работна заплата ще го направи динамичен, респ. с вероятност от неточности при плащането му. Предлагам определянето му да остане приоритет на ОС на БДО.
  5. Предлагам да няма промяна в срока на мандата на Председателя и УС на БДО и да остане, както до сега 2 години.
  6. Предлагам отчетно-изборното събрание, което взема решение за нов председател и управителен съвет да се състои в рамките на научен конгрес на БДО, защото това е най-големия форум събиращ всички офталмолози от страната, и така те биха имали своето право по устав да присъстват и гласуват на общото събрание. Това е утвърдена международна практика и считам, че трабва да вземем пример от всички други големи офталмологични общности по света.
  7. Предлагам чл. 29 от проекто-устава да отпадне. Предложенията за нов председател да се отправят в рамките на отчетно-изборното събрание и членовете на УС на БДО да се избират както до сега , а не анблок.
  8. Предлагам да отпадне и чл.30 ал.3 от проекто-устава, поради неясноти в дефиницията и ограничение от гласуване на новоизникнали предложения
  9. Предлагам да отпадне и чл.34 ал.4 винаги в общото събрание трябва да има точка „разни“ в дневния ред. Така формулираната дефиниция категорично ограничава вземането на демократични решения на общото събрание на дружеството
  10. Предлагам от проекто-устава да бъдат изключени текстовете на чл.45 и 46, защото изключително усложнават изборния процес и биха удължили и затруднили провеждането на общото събрание. За периода от 1927г., когато е основано БДО, до сега, не е имало нужда от такъв сложен изборен механизъм.

 

Разчитам горепосочените предложения да станат достояние предстоящото на Общото събрание на Българското дружество по офталмология.

С уважение – д-р Илиян Шандурков, д.м., FEBO

30.01.2022

София

Уважаема Проф Петкова,

Уважаеми членове на УС на БДО,

Уважаеми колеги, членове на БДО,

 

Съгласно чл. 11, ал. 1 ЗЮЛНЦ устройството на юридическите лица с нестопанска цел се определя от този закон и учредителния акт или устава.

Ето защо промяната на устава е важна стъпка за всяка една организация, апелирам предложените промени, както и останалите неизчистени въпроси в устава на БДО да бъдат огледани внимателно преди да бъдат гласувани.

Предвид съдържащите се отделно в закона диспозитивни разпоредби, определянето на съдържанието на част от конкретните правила е предоставено на членовете на сдружението – така например, по отношение на имуществените и другите членски права и задължения, и тяхното изпълнение; компетентността на общото събрание за изключване на чл. на сдружението; начина на свикване на общото събрание, вземане на решение и необходимия кворум за провеждането му и др. Наред с тези правила, съобразно принципа на правната автономия на членовете на сдружението, в устава е допустимо да се предвидят и съответно да се приемат различни устройствени и вътрешни правила за поведение и организация, имащи след приемането им задължителен характер както за членуващите в него, така и за съответните органи на сдружението.

Коментарите са основно на база мнението на лекарите работещи в Университетските болници на МУ-Варна и колеги от структури извън София  и са обобщени от Катедрата по ОБЗН на МУ-Варна. Считаме, че с така предложения проект за нов Устав се въвеждат разпоредби, които биха могли да лишат редовите членове на сдружението от реално участие в управлението на сдружението и определянето на неговите цели, ползване на имуществото му и на резултатите от дейността му.

 

Основен проблем в устава е, че не е посочен предмет на дейност на дружеството. От 1962 г дружеството е регистрирано като „Научно медицинско дружество по офталмология“, като е редно и неговата основна функция и предмет на дейност да бъдат съхранени.

Председателят и управителния съвет, както и всички комисии е редно и демократично да бъдат избирани на Общо събрание. Избирането на лица за заемане на мандатни длъжности е редно да става с тайно гласуване.

Общото събрание трябва да има НЕЗАВИСИМ Председател, избран от самото Общо събрание.

Мандатността трябва да се ограничи до 2 години, както е в подобни Български, Европейски и Световни организации. Два последователни мандата са допустими и достатъчни за изява на Председателя.

Право на глас е редно да имат редовните членове и специализантите (защото бъдещето е в техните ръце). Почетните членове, тези в пенсия и пожизнените членове би трябвало да имат само съвещателен глас за да се почерпи от тяхната мъдрост.

Правото за внасяне на промени в устава, трябва да бъде дадено на всяка компетентна група от редовни членове. Одобряването на внесеното предложение трябва да се извършва от Общото събрание с мнозинство.

 

Това са най-общо коментарите, без претенции да са обхванати всички неясноти. Имайки предвид важността на документа, той следва да е прецизно огледан и юридически и стилово издържан.

В тази връзка е редно да бъде изтъкнато колко трудно е изготвянето на подобен документ и да се изкажат благодарности на всички които са работили и ще работят по неговото прецизиране.

 

С приятелски поздрав и уважение,

Хр Групчева

(Р-л КОБЗН-МУ-Варна) 

Проф. Групчева-БДО

Posted in Актуално by Д-р Васил Хайкин
09/11/2021

На 08.11.2021 ни напусна нашият колега и дългогодишен преподавател на студенти, специализанти по очни болести, офталмолози и ендокринолози доц. д-р Евдокия Димитрова Илиева.

Доц. Илиева защитава дисертация на тема -“ Изследване на хемодинамиката при глаукома чрез офталмореография” и придобива специалност по офталмология през 1975 г.

От 1975 – 1991г. заема различни академични длъжности – ординатор, младши, старши,гл.асистент и доцент към Катедрата по офталмология – Медицински Университет–София.

От 1996г. e ръководител на секция по Флуоресцеинова ангиография, ултразвукова диагностика  и лазерно лечение на очните заболявания.

Oт 1996 – 2004г. e председател на Софийското научно дружество по офталмология.

1996-2007 -член на управителния съвет на Българското дружество по офталмология.

От 1988г. е член на ръководството на Българската секция по офталмология на Балканския Медицински Съюз.

От 1997 – 2007г.  – заместник гл.редактор на списание ”Български офталмологичен преглед“.

От 2002г. – управител на център за специализирана медицинска помощ – диагностика и лазерно лечение на очните заболявания ”СВЕТЛИНА”.

От 2004г. – член на Европейското витрео-ретинно общество – EVRS.

От 2007г. – работи в специализирана болница за активно лечение на очните болести „ЗОРА”.

Има 157 публикации, участие в 1 учебник и 7 монографии; 2 рационализации и 1 изобретение;

 

Загубата за офталмологичното общество и пациентите е голяма!

Българско Дружество по Офталмология изказва искрените си съболезнования на семейството, близките и колегите.

Дълбок поклон пред светлата памет на доц. Илиева!

 

Posted in Актуално by Д-р Васил Хайкин
26/10/2021

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим на виртуална среща, организирана

с подкрепата на Novartis – България, на 04.11.2021г. от 18:00 часа.

Темите, които ще бъдат разгледани са:

1. Наследствени ретинални дистрофии. (доц. Н. Велева)

2. Конгенитална амавроза на Лебер. (доц. А. Оскар)

3. Luxturna – показания и принципи на приложение. (проф. И. Петкова)

За присъединяване: кликнете тук

 

Наследствените ретинални дистрофии са клинично и генетично хетерогенна група заболявания, срещащи се с честота 1/2000 – 1/3 000 души. Някои от тях се проявяват при раждането или скоро след това, докато други се изявяват клинично по-късно – най-често в юношеска или ранна зряла възраст, като всички водят до развитието на тежка инвалидизация на пациентите. До началото на 2018 г. лечение за нито една от наследствените ретинални дистрофии не е налице, независимо от многобройните клинични проучвания, които се провеждат по цял свят. През декември 2017 г. FDA, а по-късно, през ноември 2018 г. и EMA одобряват първата генна терапия с медикамента voretigene neparvovec (Luxturna®) за лечение на пациенти с RPE65 биалелно-асоциирани наследствени ретинални дистрофии – конгенитална амавроза на Лебер, тежка дистрофия на ретината с ранно начало и пигментен ретинит. В първата половина на 2021 г. в България стартира проектът Imagene, като партньори са Очна клиника, УМБАЛ „Александровска“, ЕАД и Novartis България. Този проект цели генетичната идентификация на българските пациенти с наследствени ретинални дистрофии, като напълно безплатен достъп имат, както пациенти с вече клинично доказано заболяване, така и новодиагностицирани пациенти.

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting <https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjFkMTE0NTYtYzI2Yi00ZWJkLTllNTgtMmM2YzU0OTJmZGMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f35a6974-607f-47d4-82d7-ff31d7dc53a5%22%2c%22Oid%22%3a%2240948518-e273-4a27-b45a-6fd6c48568fb%22%7d>

Join with a video conferencing device

teams@meet.novartis.com<mailto:teams@meet.novartis.com>

Video Conference ID: 127 599 767 1

Alternate VTC instructions<https://help.meet.novartis.com/home.html?conf=1275997671&ivr=teams&d=meet.novartis.com>

Or call in (audio only)

+359 2 491 5343,,575294257#<tel:+35924915343,,575294257#> Bulgaria, Sofia

Phone Conference ID: 575 294 257#

Find a local number<https://dialin.teams.microsoft.com/c654937a-45b5-42ea-ab78-00716d0a60aa?id=575294257> | Reset PIN<https://mysettings.lync.com/pstnconferencing>

Learn More<https://aka.ms/JoinTeamsMeeting> | Meeting options<https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=40948518-e273-4a27-b45a-6fd6c48568fb&tenantId=f35a6974-607f-47d4-82d7-ff31d7dc53a5&threadId=19_meeting_YjFkMTE0NTYtYzI2Yi00ZWJkLTllNTgtMmM2YzU0OTJmZGMw@thread.v2&messageId=0&language=en-US>

Posted in Актуално by Д-р Васил Хайкин
19/10/2021

В Деня на българския лекар, председателят на Българско Дружество по Офталмология, проф. д-р Ива Петкова, бе удостоена с престижната награда на Български Лекарски Съюз за “Принос за развитие и утвърждаване авторитета на съсловната организация”.

Posted in Актуално by Д-р Васил Хайкин
12/10/2021

Уважаеми колеги,

Според допълнителните временни противоепидемични мерки на територията на Софийска област (считано от 12.10.2021 г. до 24.10.2021г.) провеждането на конгреси с въведен протокол за присъствие със сертификат или отрицателен PCR тест не е забранено.

https://rzi-sfo.bg/wp-content/uploads/2021/09/е-Заповед-противоепидемични-мерки-12.10.2021-г.-Софийска-област.pdf

Posted in Актуално by Д-р Васил Хайкин
07/10/2021

Уважаеми колеги,

В прикачения файл ще намерите информация за участието на Алкон в предстоящия конгрес на ESCRS.

Алкон

Posted in Актуално by Д-р Васил Хайкин
28/09/2021

Създадена е необходимата организация за допускане на мероприятието само на лица, които:

а) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед No РД-01-733/27.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването или

б) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди участието си на мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди участието на мероприятието), удостоверено чрез валиден документ, съгласно Заповед No РД-01-733/27.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

Целият персонал на хотела и екипът на фирмата-организатор на Конгреса също ще отговарят на обявените изисквания.

Уведомително писмо до РЗИ

Posted in Актуално by Д-р Васил Хайкин
27/09/2021

Уважаеми колеги,

 

В посочения по-долу линк ще откриете поканата и програмата за предстоящата информационна среща за Юго-Западна България (6-та и последна от общо 6 регионални) в рамките на кампанията по „Визия за Зрение“ на 5 октомври 2021 10.00 – 13.00 в конферентна зала х-л „Рила“ – София.

https://vision-project.retinabulgaria.bg/informacionna-sreshta-sofia/

С благодарност към проф. Войнов, който прие да е лектор пред описаната в поканата аудитория!

Домакин на срещата е Столична община.

Posted in Актуално by Д-р Васил Хайкин
08/09/2021

Приключи Националната скринингова кампания за безплатни очни прегледи на Български лекарски съюз, Българско дружество по офталмология и Байер България “Зрението е всичко! Прегледай се!”

В рамките на инициативата, бяха прегледани общо 3808 души – 2236 възрастни и  1572 деца от 41 населени места в страната (Самоков, Кюстендил, Дупница, Гоце Делчев, Сандански, Стамболийски, Момчилград, Велинград, Смолян, Асеновград, Силистра, Русе, Разград, Лом, Козлудуй, Костинброд, Ихтиман, Нови Пазар, Добрич, Карнобат, Девня, Балчик, Шумен, Търговище, Попово, Свищов, Червен Бряг, Мездра, Ботевград, Правец, Чирпан, Димитровград, Сливен, Сливен, Ямбол, Казанлък, Ловеч, Троян, Велико Търново, Севлиево, Луковит).

При 1147 души (30% от възрастните) бяха установени социалнозначими очни заболявания – Глаукома при 237 души ( 6%) в това число и шестима пациенти с нормотензивна глаукома (при 2-ма от тях се установи краева екскавация), катаракта 764 ( 20%), Макулна дегенерация свързана със възрастта 86 (2%), диабетна ретинопатия 60 (1,5%).

При 204 (13%) от децата бяха установени рефракционни аномалии (хиперметропия – 7% ; миопия 97 – 6%) и кривогледство при 67 (4%).

През цялата кампания малките пациенти се преглеждха с помощта на специална апаратура, закупена със средства събрани от благотворителната инициатива „Българската Коледа“.

Posted in Актуално by Д-р Васил Хайкин
02/09/2021

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание програмата на Симпозиумите на Bayer, Roche, Novartis и Alcon.

Програма на Симпозиуми на Bayer:

Bayer Symposium I – Innovation in Ophthalmology: Sept 10, Friday 14:00 – 14:45 pm
Bayer Symposium II – Patient management in Retinal Vascular Diseases: Sept 11, Saturday 11:00-11:45am
Bayer Symposium III- Patient Management in nAMD: – Sept 11, Saturday 14:00 – 14:45pm

Програма на Симпозиуми на Roche:

https://medically.roche.com/global/en/ophtalmology/congresses/euretina-2021.html?

Eurentia-2021-HCPs Invitation FINAL 24 august – approved in VEEVA

Програма на Симпозиуми на Новартис:

Симпозиум:

Председател:

Дата/час:

Симпозиум 1:

Clinical perspectives on nAMD management: making informed decisions along the patient journey

A. Koh

SINGAPORE

10 септември, 11:00 CEST*

Канал 2

Симпозиум 2:

A Pathway to Enhanced Care for Inherited Retinal Dystrophy Patients

B.P. Leroy

BELGIUM

10 септември, 14:00 CEST*

Канал 1

Симпозиум 3:

DME Management: Challenges and Opportunities

T. Wong

SINGAPORE

10 септември, 18:00 CEST*

Канал 1

Симпозиум 4:

Digital Innovations: Jumping from Concepts to the Clinic

N. Bressler

USA

11 септември, 11:00 CEST*

Канал 1

Симпозиум 5:

Managing Patients with Diabetic Macular Edema Through the Pandemic and Beyond: Discussing Ongoing Strategies

R. Tadayoni

FRANCE

11 септември, 14:00 CEST*

Канал 1

*CEST (Central European Summer Time) ― +1ч. местно време

Програма на Симпозиуми на Alcon: Evolution in Surgical Techniques – The Modern VR Procedure

Channel 3
English
Satellite Symposium
11 September 2021 11:00 – 11:45

В сесията на Алкон ще се обсъждат техники и подходи при различни комплицирани случаи при работа с 25G и 27G.

Подробна информация за имената на презентаторите и панелистите може да откриете в приложения линк:

Alcon symposium

Posted in Актуално by Д-р Васил Хайкин