Member's Search

2017

2017г. На 12-ти конгрес на БДО за председател е избран д-р Илиян Шандурков с двугодишен мандат. По време на неговия мандат дружеството е регистрирано за пъри път официално в съда по ЗЮЛНЦ. БДО се регистра в Търговския регитър и получава собствен БУЛСТАТ. По време на двугодишният мандат на УС на БДО се свърши следното: За главен редактор на Списание Бългаски Офталмологичен Преглед бе избрана Проф. Христина Групчева. Под нейно ръководство списанието започна да се издава двуезично – на Български и Английски език, получи безплатна онлайн платформа и видимост в Google Science. Беше обновен и запълнен с полезна информация уеб-сайта на дружеството. БДО беше в организацията и осъществяването на слените научни форуми: БДО направи съвместен курс за следдипломно обучение, заедно с Българско Глаукомно Дружество в рамките на годишната среща на БГД през март 2018г.; На Витреоретиналния симпозиум, състоял се в Пловдив през октомври 2018, имаше съвместна интерактивна сесия, заедно с Ретиналната асоциация; БДО участва с доклади на Световния конгрес по Офталмология в Барселона; Председателят представи дружеството на Конгреса на Украинското офталмологично дружество в Одеса през 2018г. и на Конгреса на Българското дружество по Ендокринология през 2019г.; БДО организира съвместна сесия със СОЛБ на годишната среща на съюза през април 2019г.; През юни 2019 БДО заедно с Balkan Ophthalmic Wetlab (BOW) и Ресбиомед организира безплатен национален курс за специализанти на Тема „ОСТ-съвременни възможности в диагностиката и проследяването на очните заболявания”. БДО предложи на Министерство на здравеопазването, по изискване от страна на министерството, модел на препоръки за добра медицинска практика по: Извършване на пълен очен преглед, Глаукома, Дегенерация на макулата, Диабетна ретинопатия, Лечение на катаракта, Диагностика и лечение на ретинални венозни оклузии, Диагностика и лечение на ретинопатия на недоносеното. На 13-ти конгрес на БДО в Боровец от 24 до 27.10.2019, при 605 участници имаше 500 регистрирани офталмолози и специализанти по офталмология, и 105 фирмени представители.