Member's Search

Нов председател и ръководство

През 1990 г. за председател на дружеството бе избран проф. д-р Цветан Марков, за зам. председател проф. д-р Православа Гугучкова и секретар – доц. д-р Наталия Петкова. Това ръководство беше преизбрано през 1995 г. Въпреки много тежкия период на икономическа несигурност дружеството успя да запази своята целост и активност. Проведоха се успешно два национални конгреса и няколко национални конференции. Забеляза се по-активно участие на българските офталмолози на европейските и световни форуми не само с посещение, но и със свои оригинални разработки. Увеличиха се контактите с другите офталмологични дружества в целия свят. Списание “Офталмология” поради липса на финансова осигуреност от държавата в продължение на 5 години не излиза.