Member's Search

История

История на БДО

timeline_page

1927
August 9

Основаване на Българското Дружество по Офталмология

Основаване на Българското Дружество по Офталмология
През 1927 г. Академик Константин Михайлов Пашев (1873-1961) основава Българското дружество по офталмология. Организираната от Пашев на базата на очните отделения в страната очна клиника в София много години е било единственото у нас лечебно заведение за очно болни. До средата на двадесети век Акад. Пашев е лицето на българската офталмология пред света. Той доминира със своя научен авторитет, с ерудицията си на клиницист, преподавател и общественик. Общият брой публикации на този изключителен човек надминават 3000.
1933
March 15

Началото на списанието “Офталмологичен преглед”

През 1933 г. акад. Пашев поставя началото на списание “Офталмологичен преглед”. Главен редактор на списанието е акад. Пашев, а секретар д-р. А. Атанасов. Списанието излиза със съдействието на Българското дружество по офталмология.
1944
October 23

Обединяване към дружеството на хирурзите

През 1944 г. българските очни лекари се обединяват в офталмологичната секция към дружеството на хирурзите. Своите научни работи тогава те отпечатват в списание “Хирургия”. Секциите започват постепенно да стават самостоятелни дружества.
1945
May 9

Излиза книгата “Социална офталмология”

Пашев е първият автор в света, който написва монография, задълбочено занимаваща се със специалните проблеми на слепите. Книгата излиза през 1945 г. под заглавието “Социална офталмология”. Международното му признание се проявява и в приемането му за член на редица научни медицински дружества, като френското, немското, британското. Той е бил почетен член на Унгарското медицинско дружество, полското офталмологично дружество, Медицинската академия в Палермо и др.
1962
October 16

Създава се Съюзът на научните медицински дружества

Създава се Съюзът на научните медицински дружества (СНМД), в който участва изграденото отново дружество под името “Научно медицинско дружество по офталмология” (НМДО). Централното ръководство се поема от проф. д-р Иван Василев със секретари проф. д-р Н. Константинов (до 1965), Л. Луков (1965  1974 г.) и Ив. Иванов (от 1974 г. до пенсионирането му през 1985 г.) Проф. д-р Василев поема отговорността от акад. Пашев и продължава нейното по-нататъшно развитие. По време на ръководството на българската офталмология от проф. Василев започна да се реализира т.нар. техническа революция, което означаваше бързо внедряване в офталмологията на най-новите технически постижения. Проф. д-р Василев е приет за член на френското и руското дружество по офталмология. Под негово ръководство започват да се провеждат редовни заседания, на които се разглеждат практични, научни и организационни въпроси. Дружеството вече има свой устав и банкова сметка.
1976
March 24

НМДО се поеma от професор д-р Стоимен Дъбов

НМДО се поеma от професор д-р Стоимен Дъбов
От 1976 г. ръководството на НМДО се поема от Проф. д-р Стоимен Дъбов. Заседанията стават още по-редовни и наситени с научна и научно-практична тематика. Проф. д-р Дъбов предложи провеждането на ежегодни научни конференции, които имат една и съща тематика, а именно ” Новости в диагностиката и лечението на очните болести”. Целта беше да се насочат научните изследвания на участниците в конференциите към най-новите проблеми на световната офталмология, с оглед бързото им решаване и в нашата страна. Така всяка от тези конференции представляваха нова стъпка в развитието на българската офталмология. Те станаха генератор на идеи за нови разработки през следващата година.
1990
October 7

Нов председател и ръководство

През 1990 г. за председател на дружеството бе избран проф. д-р Цветан Марков, за зам. председател проф. д-р Православа Гугучкова и секретар – доц. д-р Наталия Петкова. Това ръководство беше преизбрано през 1995 г. Въпреки много тежкия период на икономическа несигурност дружеството успя да запази своята целост и активност. Проведоха се успешно два национални конгреса и няколко национални конференции. Забеляза се по-активно участие на българските офталмолози на европейските и световни форуми не само с посещение, но и със свои оригинални разработки. Увеличиха се контактите с другите офталмологични дружества в целия свят. Списание “Офталмология” поради липса на финансова осигуреност от държавата в продължение на 5 години не излиза.
1996
July 25

Възстановяване на списанието и учреждаване на награди

Ръководството успя да възстанови излизането от печат на списанието през 1996 г. През този период се учредиха наградите “Пашев” и на проф. д-р Стоимен Дъбов за млад специалист. В края на мандата, конгресът удължи срока за управление на ръководството с още две години предвид реформата в здравеопазването.
2005
October 21

2005

За Председател на БДО е избран доц. д-р Тошо Митов Взема се решение конгресите на БДО да бъдат на 3 години
2010
July 22

Vtori stapki

Vtori stapki
imeline Express allows you to create a vertical animated timeline of announcement posts, without writing a single line of code. You simply create the ‘announcement’ posts, set the announcement date and publish. The timeline will populate automatically in chronological order, based on the announcement date. Easily limit the announcements displayed to upcoming announcements, past announcements or display all of them
2012
September 4

Treti stapki

Treti stapki
imeline Express allows you to create a vertical animated timeline of announcement posts, without writing a single line of code. You simply create the ‘announcement’ posts, set the announcement date and publish. The timeline will populate automatically in chronological order, based on the announcement date. Easily limit the announcements displayed to upcoming announcements, past announcements or display all of them
2013
May 9

Osnovavane na Organizaciata

Osnovavane na Organizaciata
imeline Express allows you to create a vertical animated timeline of announcement posts, without writing a single line of code. You simply create the ‘announcement’ posts, set the announcement date and publish. The timeline will populate automatically in chronological order, based on the announcement date. Easily limit the announcements displayed to upcoming announcements, past announcements or display all of them
2014
May 15

Parvi stapki

Parvi stapki
imeline Express allows you to create a vertical animated timeline of announcement posts, without writing a single line of code. You simply create the ‘announcement’ posts, set the announcement date and publish. The timeline will populate automatically in chronological order, based on the announcement date. Easily limit the announcements displayed to upcoming announcements, past announcements or display all of them
October 24

2014

На конгреса на БДО във Варна се решава дружеството да се ръководи на ротаторен принцип от председателя и двамата за. председатели 2015г. Председател е доц. д-р Тошо Митов 2016г. Председател е доц. д-р Руска Христова 2017г. Председател е доц. д-р Димитър Дъбов
2017
October 21

2017

2017
2017г. На 12-ти конгрес на БДО за председател е избран д-р Илиян Шандурков с двугодишен мандат. По време на неговия мандат дружеството е регистрирано за пъри път официално в съда по ЗЮЛНЦ. БДО се регистра в Търговския регитър и получава собствен БУЛСТАТ. По време на двугодишният мандат на УС на БДО се свърши следното: За главен редактор на Списание Бългаски Офталмологичен Преглед бе избрана Проф. Христина Групчева. Под нейно ръководство списанието започна да се издава двуезично – на Български и Английски език, получи безплатна онлайн платформа и видимост в Google Science. Беше обновен и запълнен с полезна информация уеб-сайта на дружеството. БДО беше в организацията и осъществяването на слените научни форуми: БДО направи съвместен курс за следдипломно обучение, заедно с Българско Глаукомно Дружество в рамките на годишната среща на БГД през март 2018г.; На Витреоретиналния симпозиум, състоял се в Пловдив през октомври 2018, имаше съвместна интерактивна сесия, заедно с Ретиналната асоциация; БДО участва с доклади на Световния конгрес по Офталмология в Барселона; Председателят представи дружеството на Конгреса на Украинското офталмологично дружество в Одеса през 2018г. и на Конгреса на Българското дружество по Ендокринология през 2019г.; БДО организира съвместна сесия със СОЛБ на годишната среща на съюза през април 2019г.; През юни 2019 БДО заедно с Balkan Ophthalmic Wetlab (BOW) и Ресбиомед организира безплатен национален курс за специализанти на Тема „ОСТ-съвременни възможности в диагностиката и проследяването на очните заболявания”. БДО предложи на Министерство на здравеопазването, по изискване от страна на министерството, модел на препоръки за добра медицинска практика по: Извършване на пълен очен преглед, Глаукома, Дегенерация на макулата, Диабетна ретинопатия, Лечение на катаракта, Диагностика и лечение на ретинални венозни оклузии, Диагностика и лечение на ретинопатия на недоносеното. На 13-ти конгрес на БДО в Боровец от 24 до 27.10.2019, при 605 участници имаше 500 регистрирани офталмолози и специализанти по офталмология, и 105 фирмени представители.