Member's Search

Списание

Електронната версия на списание “Български офталмологичен преглед” е достъпна тук.

В сайта са налични броевете от 2016 г. насам.

Указания за автори

Списание „Български офталмологичен преглед” публикува статии, имащи за цел да предоставят най-новата информация в различни сфери на медицината. За публикуване се приемат следните видове статии:

 • Поканени обзори по теми с национално значение (над 6 страници и без ограничения за броя източници от литературата) – публикуват се на български език.
 • Оригинални статии (до 6 страници, структурирано резюме и структурирано съдържание, препоръчват се около 30 източника от литературата) – публикуват се задължително на български и английски език.
 • Клинични случаи/серия от клинични случаи (до 3 страници, около 15 източника, не е нужно резюмето да бъде структурирано) – публикуват се на български език.
 • Писма до редактора (до 2 страници и до 5 източника) – публикуват се на български език.
 • Професионална и друга информация важна за общността.

Ръкописите се подават само чрез онлайн системата SORS (Онлайн система за научни ресурси), която изисква регистрация.

ОНЛАЙН ПОДАВАНЕ НА СТАТИИ

 1. Регистрираните потребители могат да се впишат с едно и също потребителско име и парола във всички списания, публикувани на сайта на SORS;
 2. След вписване в дадено списание, потребителят може да влезе в своя профил и да се включи сам като автор в друго конкретно списание;
 3. В „Моите списания”, потребителят може да види списанията, в които е включен като автор;
 4. Кликването върху линка „Нова публикация” за всяко списание дава начало на процеса по подаване на нова публикация;
 5. За завършване на процеса по подаване, потребителят трябва да попълни нужните полета с метаданни на статията – автор(и), институция, биографични данни, имейл, заглавие, резюме, ключови думи, литература, адрес за кореспонденция;
 6. Текстът на ръкописа трябва да бъде подаден като файл в Microsoft Word .doc/.docx формат;
 7. Изображенията, фигурите и таблиците се подават като допълнителни файлове в оригиналния файлов формат – например .jpg, .png, xlsx.

МЕТАДАННИ

Имена на авторите, основни институции, имейл: Попълва се пълното малко и фамилно име на автора и останалата част от изискваните метаданни. Ако има повече от един автор, потребителят трябва да използва бутона „Добавяне на автор”, за да добави всеки допълнителен автор и да попълни имената и останалите данни за всички автори.

Заглавие: Заглавието трябва да бъде кратко и ясно, но описателно.

Резюме: Резюмето трябва да е структурирано, не по-дълго от 250 думи, обобщаващо основната информация. Текстът на резюмето трябва да съдържа следните раздели: въведение, материали и методи, резултати и заключение.

Ключови думи: До 6 ключови думи на английски език, които да отразяват съдържанието на статията. Препоръчва се да се вземат под внимание термините от Index Medicus.

Литература: Източниците трябва да са номерирани и подредени в последователността, в която се появяват в текста. Следните основни примери илюстрират библиографския формат, който трябва да се използва:

Статия в списание

Iwamoto Y, Koide H, Ogita K, Nishizuka Y. The protein kinase C family for the regulation of cellular functions. Biomed Rev. 1992;1:1-6.

Статия в списание с повече от 6 автора

Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res. 2002;935(1-2):40-6.

Книга

Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002.

Глава от книга

Thornton T. On the interface problem in philosophy of psychiatry. In: Broome MR, Bortolotti L, editors. Psychiatry as Cognitive Neuroscience: Philosophical Perspectives. Oxford: Oxford University Press; 2009. p. 121-137.

URL

American Medical Association [Internet]. Chicago: The Association; c1995-2002 [updated 2001 Aug 23; cited 2002 Aug 12]. AMA Office of Group Practice Liaison; [about 2 screens]. Available from: http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/1736.html

DOI, PMID

Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen DB, Bulsara MK. Comorbidity and repeat admission to hospital for adverse drug reactions in older adults: retrospective cohort study. BMJ. 2009 Jan 7;338:a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752. PubMed PMID: 19129307; PubMed Central PMCID: PMC2615549

ЗАБЕЛЕЖКИ:

*Съкращенията на заглавията на списанията трябва да следват изброените в Index Medicus (http://www2.bg.am.poznan.pl/czasopisma/medicus.php?lang=eng). Отговорността за точността на източниците е на авторите. След преработката на ръкописа, авторите трябва да проверят добре дали всички цитирания в текста са споменати в списъка с източниците и дали всички източници от списъка са споменати поне веднъж в текста.

*Ако в цитираната литература има източници, които не са изписани с латинската азбука, те трябва да бъдат преведени или транслитерирани. В края, в скоби, се посочва оригиналният език, напр. (in Bulgarian).

ТЕКСТ НА РЪКОПИСА

Текстът на ръкописа се подава във формат А4, шрифт Times New Roman, размер 12 pt, единично междуредие. Не трябва да съдържа информация за авторите. По-важните части от ръкописа трябва да бъдат добре разграничени. Структурата на текста на ръкописа трябва да включва следните раздели:

Въведение: Трябва да посочва основната цел на изследването и да предоставя историята на изследването.

Методи: Трябва да описват дизайна на изследването (рандомизация, кросоувър, проспективен, ретроспективен и др.), мястото (болница, университет или частна практика, първична или третична помощ и др.) и пациентите или участниците в изследването. Трябва също така да предоставя данни за броя и описанията на пациентите, участниците в извадката от изследването, както и подробна информация за лечението, интервенцията, техниката или процедурата. Ако научното изследване е с участие на хора, се декларира, че е одобрено от местната етична комисия, като се визира номер и дата на решение.

Резултати: Трябва да бъдат обобщени със съответните статистически индекси, следвайки изискванията за таблици и фигури.

Дискусия: Трябва да направи обзор на съответната литература по темата и да дискутира резултатите от настоящото изследване, техните прилики и разлики.

Заключения: Трябва да са директно базирани на представената информация, подчертаващи едновременно позитивните и негативните резултати.

ИЗОБРАЖЕНИЯ, ФИГУРИ, ДИАГРАМИ И ТАБЛИЦИ

Фигурите трябва да бъдат предоставени като отделни файлове в JPG, PNG, TIFF, EPS, BMP формат, а не да бъдат поставени в текстовия файл на ръкописа. Всеки файл трябва да бъде озаглавен с номера на фигурата.

Всички снимки трябва да са с резолюция от 300 dpi с ширина 80 mm за едноколонно изображение и 165 mm за двуколонно изображение.

Диаграмите и графиките трябва да са векторни или да бъдат съхранени при резолюция от поне 300 dpi. Диаграмите трябва да са в оригиналния файлов формат, заедно с данните.

Таблиците да бъдат предоставени като отделни файлове, като всеки файл трябва да бъде озаглавен с номера на таблицата или да бъдат предоставени в Excel формат, където еднозначно да бъдат видими номерата на таблиците. Не се разрешават повторения на данни в текста, таблиците и фигурите.

Всички таблици и фигури трябва да бъдат цитирани в текста (напр. „Табл. 1″, „Фиг. 1″) и заглавията им не трябва да бъдат вмъкнати в тях. Номерът на фигурата и заглавието се поставят в текста на ръкописа на конкретното им място.

СЪКРАЩЕНИЯ

Ако даден термин се появява три или повече пъти, при първоначалната му поява се изписва в пълен вид, след което се поставя съкращението в кръгли скоби. По-нататък в текста се използва само съкращението. Мерните единици трябва да се придържат към Международната система за единици (SI).

ПРЕДПЕЧАТНИ КОПИЯ

Ръкописите, приети за публикуване се подготвят под формата на предпечатни PDF файлове от редактора на предпечатна подготовка и се запазват в онлайн системата SORS. В момента, в който предпечатния PDF файл е наличен, авторите се уведомяват по имейл, за да могат да се впишат в системата, да свалят файла, да го прегледат и да го върнат със списък корекции. На този етап не се правят значителни промени или добавяния към редактирания ръкопис. Поправките на предпечатните копия трябва да бъдат върнати чрез онлайн системата в рамките на 3 дни след получаването. Ако издателят не получи отговор от авторите в рамките на 10 дни, се приема, че няма грешки, които да бъдат поправени и статията ще бъде публикувана в този вид. Проверката е отговорност единствено на авторите.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission’s compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

Copyright Notice

Всички публикации на Български офталмологичен преглед са лицензирани под Creative Commons Attribution 3.0 License.

Privacy Statement

Имената и имейлите, подадени в SORS, ще бъдат използвани единствено за обявените цели и няма да се предоставят за други цели или на трети лица.