Member's Search

Tag: перипапиларен слой

28/05/2016

Изследване дебелината на ретинния неврофибрилерен слой и неговата физиологична асиметрия между двете очи при здрави деца и възрастни индивиди с OCT

Автор:
Б. Михайлова
Катедра по Офталмология, МУ-София, УМБАЛ „Александровска”, София


АБСТРАКТ
Цел:
Да се изследва с оптична кохерентна томография (ОСТ) средната дебелина на перипапиларния ретинен неврофибрилерен слой (RNFL) и макулните параметри (RNFL Thickness, GCL+, GCL++) при здрави деца и възрастни, като се определи тяхната физиологична асиметрия между двете очи и нейната динамика с напредване на възрастта. Да се установи зависимостта между предно-задната ос на окото (Ах)/площта на диска на зрителния нерв (Disc аrea) и дебелината на перипапиларния RNFL/макулните параметри.

Материал и методи: Изследвани са общо 420 очи на 210 индивида на възраст от 7 до 85 години. Всички пациенти са преминали през Клиниката по Очни болести на УМБАЛ „Алeксандровска” – София за периода от 09.2014-08.2015 г. Те са разделени в 4 възрастови групи и 1 отделна група, в която се изследва зависимостта между дебелината на RNFL и Ах/Disc аrea. За оценка на физиологичната асиметрия се въведоха интраклас корелационни коефициенти. Използва се апаратът Topcon 3D OCT 2000+ и протоколите – 3D Disc, Circle, Macula Glaucoma Analysis.

Резултати: С най-голяма дебелина е перипапиларният RNFL в детската група като с напредване на възрастта тя намалява. Статистически значими разлики в RNFL между групата на децата и младите възрастни се открива само в два сегментни параметъра. Физиологичната асиметрия в дебелината на RNFL между дясно и ляво око нараства с възрастта за сметка на по-голямата загуба на влакна в ляво око. Открива се отрицателна корелационна зависимост между RNFL/макулните параметри и Ах, и положителна между RNFL/макулните параметри, и Disc аrea. Не се установи корелационна зависимост между макулния RNFL и Ах/Disc аrea.

Изводи: Цветовото изобразяване на резултатите в ОСТ протоколите на децата могат да се считат за достоверни и да ориентират правилно клиницистите в тяхната диагностична преценка независимо липсата на нормативна база данни. Асиметрията на ретинните параметри може да бъде ценна за диагностициране на начален патологичен процес. Физиологичната асиметрия нараства с възрастта, което трябва да влиза в съображение при изследване на пациенти от различни възрасти.


ВЪВЕДЕНИЕ
През последните 10 години от появата си на пазара и навлизането в практиката на спектрал-домейн (SD) апаратите, оптичната кохерентна томография (OCT) се утвърди като неинвазивна техника за изследване на преден, и заден очен сегмент, и е незаменима част от диагностицирането, и проследяването на редица социално значими очни заболявания като глаукома, и др. невродегенеративна патология, макулна дегенерация, диабетна ретинопатия.

При създаване на нормативната база данни за апарата Topcon 3D OCT 2000+ (Topcon Corporation, Japan) са включени общо 137 здрави доброволци на възраст между 19 и 84 години [8]. За деца до 18 годишна възраст такава база данни отсъства. В практиката обаче, ежедневно се налага клиницистите да използват ОСТ за диагностика на редица заболявания характерни за детската възраст като бърз, лесен, неконтактен и безопасен метод. За част от протоколите, където липсва оценка на количествени параметри се получава обективен резултат (Macula Line), но там където има такава (3D Disc, Circle, Macula Glaucoma Analysis) софтуерната програма няма база от нормативни данни, с която да се сравнят получените стойности. В софтуера на апарата е заложено резултатите на децата да бъдат сравнявани с нормативната база на най-близката следваща възрастова група, а именно тази над 18 години (Фиг.1. Thickness Graph (ILM-NFL) включен в програмата и протокола на 3D Disc.)

Фиг. 1А – след изследване на дете до 18 години. Получените стойности се сравняват с референтна база данни за възрастни.

Фиг. 1В – за възрастта между 19 и 84 години, резултатите се сравняват с нормативна база данни за съответната възраст и пол.

По този начин, макар и условно клиницистите могат да се ориентират за получените резултати. Така например в протоколите на програмите изследващи дебелината на перипапиларния ретинен неврофибрилерен слой (RNFL) и вътрешните слоеве на макулата (ганглийно-клетъчния комплекс – GCL), резултатите се изобразяват освен количествено (обективно), така и цветово (нереално – сравнени с друга възрастова група).

Фиг. 2. Част от RNFL протокол на дете направен със SD-OCT RTVue-100. Липсата на нормативна база данни за лица под 18 години е причина за липса на цветово изобразяване на получените получените количествени резултати

В софтуера на редица ОСТ апарати обаче не е заложено сравняване на резултатите с друга възрастова група (например RTVue-100, Optovue) и там няма цветово изобразяване на измерените стойности (Фиг. 2).

Чифтните органи в човешкото тяло никога не са абсолютно симетрични и този факт се използва за изучаване на някои заболявания. Асиметричнoстта на параметрите в ретината между дясно и ляво око на един човек може да бъде проява на унилатерално/асиметрично заболяване като глаукома или туморни процеси на зрителния нерв [9]. ОСТ позволява обективна оценка на ретинните структури като превъзхожда традиционната преценка чрез фундоскопия, която варира силно от опита на изследващия [1]. Поради факта, че ОСТ е включен в повечето клинични протоколи за диагностика и проследяване на детска глаукома и заболявания на зрителния нерв (глиома, компресивни оптични невропатии, вродени невропатии и заболявания на макулата) е важно да се определят какви стойности на асиметрия трябва да бъдат считани за симптоми на патология. Освен количествената оценка и нейното цветово представяне, това е още един важен момент, чрез който може да се установи наличие или липса на патология както при деца, така и при възрастни.

Проучвания установяват, че дебелината на RNFL се влияе от: възраст, раса, аксиална дължина на окото (Ах), площ на ДЗН (Disc аrea), площ на невроретиналния пръстен (НРП), брой и дебелина на нервните влакна, количеството глия и кръвоносни съдове. Дебелината на RNFL е по-малка при: по-голяма Ах, по-малка площ на ДЗН и по-малка площ на НРП.

Цел
Настоящото проучване цели да се изследва средната дебелина на перипапиларния RNFL и макулните параметри (RNFL Thickness, GCL+, GCL++) при здрави деца и възрастни, като се определи тяхната физиологична асиметрия между дясно и ляво око и дали тя остава постоянна с възрастта или търпи промени. Да се определи значението на Ах/Disc аrea за дебелината на перипапиларния RNFL и макулните параметри.

Материал и методи
За целта на цялостното проучване са изследвани общо 420 очи на 210 пациента на възраст от 7 до 85 години. Всички те са преминали през Клиниката по Очни болести на УМБАЛ „Алeксандровска” за периода от 09.2014-08.2015 г. Бяха разпределени в четири групи по възраст
(Група 1 – деца, Групи 2, 3, 4 – възрастни) и една отделна група RNFL-Ax-Disc Area (възрастни) както следва:
Група 1: 7-18 год.в.;Общ брой=50; 23 момчета, 27 момичета; 100 очи;ср. възраст 12±3.35;
Група 2: 19 – 49 год.в.;Общ брой = 45, 16 мъже, 29 жени; 90 очи;ср. възраст 37.6±9.08;
Група 3: 50 – 65 год.в.;Общ брой = 66, 13 мъже, 53 жени; 122 очи;ср. възраст 58.6±4.82;
Група 4: 66 – 85 год.в.;Общ брой = 44, 9 мъже, 35 жени; 88 очи;ср. възраст 72.4±5.42;
Група 5 (RNFL-Ax-Disc Area): 30-45 год.в.;Общ брой 15; 30 очи;ср. възраст 36.2±7.13;

При всички се извърши пълен офталмологичен преглед включващ: подробна анамнеза, определяне на зрителна острота и рефакция, биомикроскопия и индиректна офталмоскопия с 90 D леща на широки зеници, тонометрия по Goldmann, гониоскопия с триогледална леща на Goldmann, ултразвукова пахиметрия (Ocuscan RxP, Alcon), стандартна автоматизирана периметрия (HFA II, Carl Zeiss, Meditec, Dublin, CA, USA, програма SITA Standard 24-2), SD-OCT (Topcon 3D OCT 2000 +, софтуерна версия 8.11). На всички деца бе направена циклоплегия с Cyclopentolate hydrochloride/Atropine.

На пациентите от последната група (рефракция от +2.00 dsph до -8.75 dsph сферичен еквивалент) се направи ехобиометрия (mm) при SD<0.10, взеха се и стойностите за Disc аrea (mm2).

Включващи критерии за децата са:

 • възраст ≤ 18 години;
 • здрави деца без очна патология с изключение на страбизъм и амблиопия (страбизмена и микрострабизмена);
 • коригирана зрителна острота ≥7
 • рефракционни аномалии до: ± 5.00 dsph и ± 2.00 dcyl;
 • виталнен ДЗН (Е <5 ПД, за да се избегне включване на суспектни за глаукома, при липса на асиметрия по-голяма от 0.2 ПД);
 • качество на ОСТ скановете ≥ 50%, без артефакти и без патология;
 • отворен преднокамерен ъгъл (ПКЪ) изследван оптично с предно сегментна програма на ОСТ апарата.

Включващи критерии за възрастните са:

 • възраст ≥ 19 години;
 • коригирана зрителна острота ≥ 0.5;
 • рефракционни аномалии до: ± 5.00 dsph и ± 2.00 dcyl;
 • липса на очна хипертензия (ВОН ≥ 22 mmHg), глаукома или друго очно заболяване с изкл. на начална страческа катаракта;
 • нормална предна камера с отворен ъгъл (Shaffer III-IV ст.);
 • зрителен нерв без хеморагии и абнормности в невроретиналния пръстен;
 • виталнен ДЗН (Е <5 ПД, за да се избегне включване на суспектни за глаукома, при липса на асиметрия по-голяма от 0.2 ПД);
 • качество на ОСТ скановете ≥ 50%, без артефакти и без патология;
 • нормална компютърна периметрия (GHT – WNL, p >05 за MD и PSD).

Изключващи критерии са:

 • вътреочна хирургия на окото (изкл. е неусложнена катарактна или рефрактивна извършена преди повече от година възрастните) и др. патология освен (амблиопия дължаща се на страбизъм/микрострабизъм; начална старческа катаракта за възрастните);
 • наличие на вродени аномалии на окото;
 • наличие на роговична патология, непозволяваща точно измерване на ВОН по Goldmann;
 • контраиндикация за дилатация или нетолерантност към топикални анестетици или мидриатици/циклоплегици;
 • диабетна ретинопатия, макулен оток, макулна дегенерация;
 • анизометропия;

Оптичната кохерентна томография беше осъществена с апарата Topcon 3D OCT 2000+ със скорост на сканиране 50 000 A-scans/sec, разделителна способност 5 μm, пенетрация до 2.3 mm и 16.5 MP камера. При всички пациенти се направиха програмите Macula Glaucoma Analysis, 3D Disc, Circle, Macula Line (hor/ver).

Програмата Glaucoma Macula Analysis (Фиг. 3А) сканира макулната област в 7 mm2 като в протокола на три отделни карти е показана дебелината на  макулния RNFL, GCL+IPL, NFL+GCL+IPL качествено (цветово)/количествено и асиметрия между горна и долна половина. 10 x 10 грид мрежа покрива 6 mm2 област разделена на две половини – горна и долна. Взеха се стойностите за Sup. RNFL (μm), Inf. RNFL (μm), Total RNFL (μm), Sup. GCL+ (μm), Inf. GCL+ (μm), Total GCL+ (μm), Sup. GCL++ (μm), Inf. GCL++ (μm), Total GCL++ (μm).

Фиг. 3А Протокол A) Glaucoma Analysis Macula

Фиг. 3В Протокол 3D Disc

Програмата 3D Disc сканира папила и перипапиларна област в 6 mm2, 128 хоризонтални B-scans, всеки един състоящ се от 512 A-scans. Той е създаден за измерване както на дебелината на RNFL перипапиларно (кръгов скан с диаметър 3.4 mm), така и на параметрите на зрителния нерв. От протокола 3D Disc (Фиг. 3В) се взеха слeдните данни за дебелината на RNFL: Sup. Quadr. RNFL (μm), Inf. Quadr. RNFL (μm), Nas. Quadr. RNFL (μm), Temp. Quadr. RNFL (μm), Total RNFL (μm). От параметрите на зрителния нерв за част от пациентите се взеха стойностите за Disc аrea (mm2).

Фиг. 3C Протокол Circle

Програмата Circle прави 1024 A-scans като образува кръгов В-scan около ДЗН с диаметър 3.4 mm. От протокола (Фиг. 3С) са взети следните стойности за дебелината на RNFL: Sup. Quadr. RNFL (μm), Inf. Quadr. RNFL (μm), Nas. Quadr. RNFL (μm), Temp. Quadr. RNFL (μm), Total RNFL (μm).

Данните се обработиха статистически с програмата SPSS for Windows, (USA, Chicago, SPSS Inc., Version 16.0.) като стойности за Р < .05 се счетоха за статистически значими. Извършен бе корелационен анализ и се определиха корелациони коефициенти на Pearson. Изчислени бяха и т.нар. интраклас корелационни коефициенти (intraclass correlation coefficients – ICC).

Показател 7-18 год.в. ДО 7-18 год.в. ЛО
3D Disc – Total RNFL 104.94 ± 7.16 105.38 ± 8.75
Circle – Total RNFL 111.68 ± 8.52 112.28 ± 9.82
Macula – Total RNFL 36.88 ± 4.46 36.62 ± 4.44
Macula – Total GCL+ 70.78 ± 5.63 71.88 ± 4.93
Macula – Total GCL++ 108.04 ± 7.49 108.62 ± 7.56

Табл. 1. Средни стойности на дебелината перипапиларния RNFL и макулните показатели при деца до 18 годишна възраст измерени с Topcon 3D OCT 2000+

Резултати
При децата, средните стойности за дебелината на RNFL от протокола 3D Disc и Circle са показани по-големи за горен, долен и назален квадрант на ляво око и темпоралния квадрант на дясно око. Total RNFL има по-голяма стойност за ляво око. От макулните параметри само стойностите на RNFL – Sup. RNFL, Inf. RNFL, Total RNFL са по-големи за дясно око, а останалите параметри – Sup. GCL+/GCL++, Inf. GCL+/GCL++, Total GCL+/GCL++ са по-големи за ляво око (Табл. 1). Във всички групи е спазено правилото – ISNT за дебелината на перипапиларния RNFL, най-дебел е в долен квадрант, последван от горен и назален и най-тънък е в темпорален квадрант. Средните стойности за перипапиларния RNFL от протокола 3D Disc за всички възрастови групи на дясно и ляво око могат да се видят на Графика 1А.

За възрастовата група от 19-49 години по-дебел е RNFL на дясно око от 3D Disc и Circle протоколите. Макулните параметри също са с по-големи стойности за дясно око. За пациентите от 50-65 години перипапиларният RNFL е с по-големи стойности за дясно око, но макулните параметри са по-големи за ляво око. В последната възрастова група (66-85 години) всички параметри са с по-големи стойности за дясно око.

Сравнения 7-18 г. 19-49 г. 50-65 г. 66-85 г.
P P p p
ДО 3D – Sup. Quadr.RNFL – ЛО 3D – Sup. Quadr.RNFL 0.377 0.057 0.010 0.951
ДО 3D – Inf. Quadr. RNFL – ЛО 3D – Inf. Quadr. RNFL 0.014 0.570 0.867 0.171
ДО 3D – Nas. Quadr. RNFL – ЛО 3D – Nas. Quadr. RNFL 0.493 0.937 0.497 0.146
ДО 3D – Temp. Quadr. RNFL – ЛО 3D – Temp. Quadr. RNFL <0.001 0.001 <0.001 <0.001
ДО 3D – Total RNFL – ЛО 3D – Total RNFL 0.472 0.976 0.238 0.012
ДО Circle – Sup. Quadr. RNFL – ЛО Circle – Sup. Quadr. RNFL 0.815 0.004 <0.001 0.184
ДО Circle – Inf. Quadr. RNFL – ЛО Circle – Inf. Quadr. RNFL 0.110 0.833 0.797 0.378
ДО Circle – Nas. Quadr. RNFL – ЛО Circle – Nas. Quadr. RNFL 0.019 0.029 0.003 0.515
ДО Circle – Temp. Quadr. RNFL – ЛО Circle – Temp. Quadr. RNFL <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
ДО Circle – Total RNFL – ЛО Circle – Total RNFL 0.501 0.873 0.135 0.965
ДО Macula – Sup RNFL – ЛО Macula – Sup RNFL 0.002 0.030 1.000 0.070
ДО Macula – Inf. RNFL – ЛО Macula – Inf. RNFL 0.227 0.019 0.059 0.211
ДО Macula – Total RNFL – ЛО Macula – Total RNFL 0.432 0.707 0.160 0.313
ДО Macula – Sup. GCL+ – ЛО Macula – Sup. GCL+ 0.004 0.026 0.043 0.623
ДО Macula – Inf. GCL+ – ЛО Macula – Inf. GCL+ 0.491 0.944 0.218 0.101
ДО Macula – Total GCL+ – ЛО Macula – Total GCL+ 0.041 0.722 0.094 0.319
ДО Macula – Sup. GCL++ – ЛО Macula – Sup. GCL++ 0.793 0.239 0.230 0.616
ДО Macula – Inf. GCL++ – ЛО Macula – Inf. GCL++ 0.270 0.058 0.730 0.822
ДО Macula – Total GCL++ – ЛО Macula – Total GCL++ 0.281 0.300 0.072 0.426

Табл. 2. Статистически значими разлики в отделните групи между дясно и ляво око по отношение дебелината на RNFL.

Статистически значимите разлики в дебелината на перипапиларния RNFL и макулните параметри между ляво и дясно око за всички възрастови групи могат да севидят в Таблица 2. Това, което прави впечатление е статистичски значимата разлика в дебелината на RNFL между дясно и ляво око за темпорален квадрант, която се запазва за всички възрасти в 3D Disc и Circle протоколите.

Таблица 3 показва разликите в изследваните количествени параметри между Групата на децата и останалите 3 възрастови групи. Наблюдава се статистически значима разлика в дебелината на RNFL и макулните параметри между Групата на децата и Група 2 (19-49 години) само за два параметъра – Temp. Quadr. RNFL (Circle) и Inf. RNFL (Macula Glaucoma Analysis) за ляво око. Същото се отнася и когато се сравнява Група 1 с Група 3 (50-65 години), но за параметъра Sup. Quadr. RNFL (3D Disc и Circle) на дясно око. Почти всички параметри са със статистически значима разлика при сравнение на Група 1 и Група 4 (66-85 години).

 

Показател

 

Сравнявани възрастови групи Показател Сравнявани възрастови групи
1-2 1-3 1-4 1-2 1-3 1-4
р р р Р р р
ДО 3D – Sup. Quadr.RNFL 0.259 0.002 0.000 ЛО 3D – Sup. Quadr.RNFL 0.590 0.064 0.000
ДО 3D – Inf. Quadr. RNFL 0.957 0.834 0.129 ЛО 3D – Inf. Quadr. RNFL 0.430 0.124 0.000
ДО 3D – Nas. Quadr. RNFL 0.227 0.775 0.597 ЛО 3D – Nas. Quadr. RNFL 0.523 0.604 0.050
ДО 3D – Temp. Quadr. RNFL 0.207 0.855 0.105 ЛО 3D – Temp. Quadr. RNFL 0.187 0.476 0.045
ДО 3D – Total RNFL 0.833 0.319 0.006 ЛО 3D – Total RNFL 0.667 0.079 0.000
ДО Circle – Sup. Quadr. RNFL 0.797 0.007 0.011 ЛО Circle – Sup. Quadr. RNFL 0.605 0.845 0.311
ДО Circle – Inf. Quadr. RNFL 0.730 0.984 0.015 ЛО Circle – Inf. Quadr. RNFL 0.275 0.251 0.000
ДО Circle – Nas. Quadr. RNFL 0.416 0.886 0.621 ЛО Circle – Nas. Quadr. RNFL 0.607 0.841 0.172
ДО Circle – Temp. Quadr. RNFL 0.172 0.437 0.190 ЛО Circle – Temp. Quadr. RNFL 0.037 0.365 0.049
ДО Circle – Total RNFL 0.660 0.130 0.001 ЛО Circle – Total RNFL 0.450 0.271 0.001
ДО Macula – Sup RNFL 0.285 0.608 0.769 ЛО Macula – Sup RNFL 0.153 0.053 0.646
ДО Macula – Inf. RNFL 0.126 0.250 0.949 ЛО Macula – Inf. RNFL 0.038 0.106 0.822
ДО Macula – Total RNFL 0.130 0.269 0.641 ЛО Macula – Total RNFL 0.076 0.062 0.821
ДО Macula – Sup. GCL+ 0.907 0.484 0.002 ЛО Macula – Sup. GCL+ 0.448 0.199 0.000
ДО Macula – Inf. GCL+ 0.640 0.166 0.000 ЛО Macula – Inf. GCL+ 0.460 0.198 0.000
ДО Macula – Total GCL+ 0.629 0.587 0.002 ЛО Macula – Total GCL+ 0.522 0.211 0.000
ДО Macula – Sup. GCL++ 0.551 0.867 0.041 ЛО Macula – Sup. GCL++ 0.908 0.831 0.007
ДО Macula – Inf. GCL++ 0.547 0.883 0.012 ЛО Macula – Inf. GCL++ 0.385 0.655 0.005
ДО Macula – Total GCL++ 0.609 0.981 0.034 ЛО Macula – Total GCL++ 0.648 0.837 0.004

Табл. 3. Сравенение на дебелината на RNFL и макулните параметри за дясно и ляво око на Група 1 с останалите 3 възрастови групи.

Графика 1А изобразява изменението в дебелината на RNFL с напредване на възрастта за дясно и ляво око. Взети са средните стойности на Total RNFL от 3D Disc протокола. От графиката се вижда, че с възрастта дебелината на RNFL намалява, като по-изразено това се наблюдава след 50 годишна възраст и за лявото око, така също средната разлика от средните стойности на Total RNFL от протокола 3D Disc между дясно и ляво око се увеличава с напредване на възрастта. Това е изобразено посредством цифри на Графика 2А.

Граф. 1А Изменение в дебелината на RNFL и симетрията й между дясно и ляво око с напредване на възрастта

Граф. 1В Цифрово изображение на изменението (разлика от средните стойности на 3D Disc – Total RNFL.

Персентили
Показател 7-18год.в. 19-49 год.в. 50-65 год.в. 66-85 год.в.
5 95 5 95 5 75 5 95
3D Disc – Total RNFL -7.80 6.45 -9.50 8.00 -10.65 2.00 -9.75 19.00
Circle Total RNFL -10.90 11.90 -8.70 7.40 -10.65 3.00 -19.50 14.75
MaculaTotal RNFL -3.45 5.90 -2.00 3.70 -5.00 1.00 -3.75 8.25
Macula – Total GCL+ -9.25 2.00 -3.00 2.70 -3.65 0.00 -3.75 5.75
Macula – Total GCL ++ -8.45 4.90 -6.00 5.00 -6.00 1.00 -7.75 12.00

Табл. 4. Физиологична разлика за отделните възрастови групи установена между 5ти и 95ти персентил.

За всеки един показател в Таблица 4 се определи разликата между дясно и ляво око между 5ия и 95ия персентил за да се установи физиологична/допустима асиметрия. Както Графика 1А, така и Таблица 4 показва, че физиологичната асиметрия се увеличава с възрастта. Така например ако разликата в дебелината на RNFL между дясно и ляво око за дете до 18 години в 3D Disc – протокола е 8 μm, то във възрастовата група 66-85 години тази разлика може да достигне до 19 μm. Ако обаче разлика от 19 μm се установи при дете, то трябва да се прецени на какво се дължи тя – различна площ на ДЗН, осева анизометропия или начален патологичен процес.

Степен на корелацията на физиологичната асиметрия между дясно и ляво око се определи посредством ICC. Корелацията се смята за слаба при стойности 0÷0.2, задоволителна при 0.21÷0.4, умерена при 0.41÷0.6, значителна при 0.61÷0.8 и почти идеална при >0.81 (Табл. 5). От таблицата прави впечатление, че корелацията при първите три групи е почти идеална за дебелината на RNFL и макулните параметри, а доверителния интервал се увеличава при всяка следваща възрастова група. В четвъртата възрастова група корелацията варира от задоволителна и значителна за дебелината на RNFL, до почти идеална за макулните параметри с много голям доверителен интервал.

Показател 7-18 г. 19-49 г. 50-65 г. 66-85 г.
ICC 95%CI ICC 95%CI ICC 95%CI ICC 95%CI
3D Total RNFL 0.922 0.867 0.955 0.931 0.878 0.961 0.812 0.710 0,881 0.664 0.460 0.802
Circle Total RNFL 0.869 0.780 0.923 0.951 0.913 0.973 0.813 0.712 0,881 0.396 0.115 0.618
Macula Total RNFL 0.927 0.875 0.958 0.928 0.873 0.960 0.924 0.879 0,953 0.826 0.703 0.901
Total GCL+ 0.860 0.766 0.918 0.882 0.795 0.933 0.946 0.913 0,967 0.896 0.817 0.942
Total GCL ++ 0.933 0.885 0.961 0.958 0.925 0.977 0.944 0.910 0.965 0.817 0.688 0.896

Табл. 5. Асиметрия в дебелината на RNFLи макулните параметри. Корелации между дясно и ляво око за различните възрастови групи. ICC.

Направеният Pearson анализ (Група 5) показа негативна корелационна връзка между Ах и дебелината на RNFL за двата протокола, така също и с GCL+/GCL++ от протокола на Macula Glaucoma Analysis. Не се открива корелационна връзка между Ах и дебелината на макулния RNFL (Табл. 6).

Ax

(mm)

3D Disc

Total RNFL

(μm)

Circle

Total RNFL

(μm)

Macula Glaucoma Analysis

Total RNFL

(μm)

Macula Glaucoma Analysis

Total GCL+

(μm)

Macula Glaucoma Analysis

Total GCL++

(μm)

R -0.487 -0.437 -0.311 -0.432 -0.438
p 0.006 0.016 0.095 0.017 0.015
N 30 30 30 30 30

Табл. 6. Корелационен на анализ на Pearson – зависимост на дебелината на RNFL от големината на Ах на окото.

Таблица 7 показва положителна корелационна връзка между Disc аrea и дебелината на RNFL от двата протокола, така също и с GCL+/GCL++ от протокола на Macula Glaucoma Analysis. Отново, не се открива корелационна зависимост между големината на ДЗН и дебелината на макулния RNFL.

Disc аrea

(mm2)

3D Disc

Total RNFL

m)

Circle

Total RNFL

m)

Macula Glaucoma Analysis

Total RNFL

m)

Macula Glaucoma Analysis

Total GCL+

(μm)

Macula Glaucoma Analysis

Total GCL++

(μm)

R 0.651 0.674 0.280 0.369 0.377
p <0.001 <0.001 0.134 0.045 0.040
N 30 30 30 30 30

Табл. 7. Корелационен анализ на Pearson – зависимост на дебелината на RNFL от големината на ДЗН.

Обсъждане
Много патологични състояния са унилатерални или асиметрични както при деца, така и при възрастни. Те включват тумори на зрителния нерв като глиома, оптични невропатии (глаукомна, компресивна, възпалителна, инфилтративна) или заболявания на макулата (дистрофии) [1]. Промени в количествените параметри при поредни измервания с ОСТ на определен интервал от време или интерокуларна асиметрия извън рамките на нормата, дори при норма в стойностите, трябва да се счита за предупреждаващ сигнал и индикация за проследяване. Междуочните разлики в ретинните биометрични показатели трябва да бъдат оценени и с други клинични измервания, тъй като е възможно голяма степен на асиметрия да бъде физиологична при някои деца. Типичен пример за това е Ах на окото. Трябва внимателно да се оценява дебелината на перипапиларния RNFL и физиологичната асиметрия при деца с анизометропия.

Настоящото проучване установи, че дебелината на RNFL корелира негативно с Ах на окото, т.е. колкото по-дълга е аксиалната ос, толкова се очаква дебелината на RNFL да бъде по-малка. Подобни резултати откриват и други авторски колективи изследвали дебелината на RNFL при възрастни пациенти с миопия от -0.50 до -6.00 dpt сферичен еквивалент [6]. El-Dairi и съавтори установяват негативна корелация между средната дебелина на RNFL и Ах в двете очи при бели деца. Според техните резултати дебелината на RNFL намалява с 2.6 μm при 1 mm промяна в аксилната дължина на окото [3]. Hirasawa и колектив не откриват връзка между средната дебелина на RNFL (измерена с Topcon OCT) и Ах [4]. Причина за това несъответствие може да бъде погрешното определяне на големината на ДЗН. По-голямо проектиран, сканиращият кръг в очите с по-голяма аксиална ос определя измерване на RNFL по-далече от границите на диска, където дебелината е по-малка [2].

Tariq и съавтори също откриват положителна корелационна връзка между средната дебелина на RNFL и Disc Area. Според тях по-голямата площ на ДЗН и на невроретиналния пръстен се асоциира с по-голяма средна дебелина на RNFL [7]. Тези резултати доказват, че големината на ДЗН също има значение за физиологичната асиметрия и трябва да се има предвид, особено когато има разлика в площта му между двете очи. Тези резултати и открития вероятно не се отнасят до истинска анатомична връзка, тъй като липсват хистологични проучвания, които да го докажат [5]. Отговорът би могъл да се обясни със следното твърдение: Topcon 3D OCT апаратът мери дебелината на перипапиларния RNFL посредством хоризонтални (3D Disc)/кръгови (Circle) сканове образуващи фиксиран кръг с диаметър 3.4 mm като ДЗН трябва да бъде фиксиран в него с помощта на вътрешен или външен фиксационен маркер, за да може измерването да бъде на еднкво разстояние от границите на диска във всички посоки, но ако дискът е по-голям нормално снопът лъчи ще премине по-близко до диска и обратно ако е по-малък ще премине по-далече от границата на диска [7].

Не се открива корелационна звисимост между дебелината на макулния RNFL и Ах/Disc аrea. От научна гледна точка, изучаването на този параметър би могло да даде различна от досега публикуваната информация за настъпващите физиологични или патологични промени в окото.

Изводи
Установяване на асиметрия в дебелината на RNFL между двете очи, по-голяма от нормалната за възрастта дори при норма в абсолютните стойностите, би могло да се тълкува като съмнение за начален патологиче процес (глаукома и др.)
Увеличаването на границите на физиологичната асиметрия с напредване на възрастта трябва да влиза в съображение при изследване на един пациент в напреднала възраст.
Тъй като в настоящото проучване се откриват само две статистически значими разлики в изследваните количествени параметри между деца и млади възрастни, то получените резултати в цветовото им изображение биха могли да се считат за достоверни и да ориентират правилно клиницистите в тяхната диагностична преценка при работа с Topcon 3D OCT, въпреки липсата на нормативна база данни за деца.

Литература

 1. Altemir I, Oros D, Elía N, et al. Retinal asymmetry in children measured with optical coherence tomography. Am J Ophthalmol 2013 Dec; 156(6): 1238-43.
 2. Cohen MJ, Kaliner E, Frenkel S, et al. Morphometric analysis of human peripapillary retinal nerve fiber layer thickness. Invest Ophthalmol Vis Sci 2008; 49: 941-4.
 3. El-Dairi MA, Asrani SG, Enyedi LB, et al. Optical coherence tomography in eyes of normal children. Arch Ophthalmol 2009 Jan; 127(1): 50-8.
 4. Hirasawa H, Tomidokoro A, Araie M, et al. Peripapillary retinal nerve fiber layer thickness determined by spectral-domain optical coherence tomography in ophthalmologically normal eyes. Arch Ophthalmol 2010; 128:1420-6.
 5. Jonas JB, Schmidt AM, Müller-Bergh JA, et al. Human optic nerve fiber count and optic disc size. Invest Ophthalmol Vis Sci 1992; 33: 2012-8.
 6. Leunq CK, Mohamed S, Leung KS, et al. Retinal nerve fiber measurements in myopia: An optical coherence tomography study. Invest Ophthalmol Vis Sci 2006 Dec; 47(12):5171-6.
 7. Tariq YM, Li H, Burlutsky G, et al. Retinal nerve fiber layer and optic disc measurements by spectral domain OCT: normative values and associations in young adults. Eye 2012; 26:1563-70.
 8. Topcon 3D OCT Series Normative Database.
 9. Varma R, Tielsh JM, Quigley HA, et al. Race-, age-, gender- and refractive error-related differences in the normal optic disc. Arch Ophthalmol 1994; 112(8):1068-76.