Member's Search

Предстоящи крайни срокове и предварителна програма за есенна конференция

09/06/2024

Уважаеми колеги,

 

Във връзка с наближаване на някои крайни срокове, от името на УС на БДО бихме искали да напомним следното:

Благодарим на тези които вече изпратиха своите резюмета. Крайният срок е 30 юни, като моля да се включите активно с постери и клинични фотографии. Не забравяйте, че има и награда за трите най-добри постера.

За младите офталмолози – наградата на името на Проф. Дъбов трябва да се заяви до 30 юни като заглавие и резюме, а срока за подаване на пълнотекстовите публикации е 30 Август. Моля да подготвите своите оригинални статии на български и английски език спазвайки изискванията на списание Български офталмологичен преглед.

Прикачена е предварителната програма, която все още търпи промени и ще бъде финализирана на 15 юли. Както се вижда от предварителната програма, че имаме възможността да се запознаем с гледните точки на много „неофталмолози“, което ще помогне за обогатяване на нашите познания и издигане на престижа на офталмологията.

Второто напомняне е, че на 24 юни ще се проведе общо събрание, за приемане на ГФО и този на КК, с цел спазване на Устава, който налага срок 30 юни. Ще се обсъдят и въпроси (т.6) за организацията на конференцията в Бургас 03-06.10.2024 с цел оптимизация на времето на интензивната научна програма и провеждането на отчетно-изборно събрание.

Напомняме, че ГФО и доклада на КК са публикувани още на 24 май 2024, което предполага ако някой има въпроси или коментари те да бъдат адресирани на е-мейл: bgsocietyofophthalmology@gmail.com . УС поема ангажимента да публикува изпратените коментари до 20.06.24 на сайта с цел да намалим риска от „непоискани“ е-мейл съобщения и протекция на личното пространство на всеки член.

БДО е професионална организация с цели и задачи ясно дефинирани в Устава, така че всеки от нас трябва да работи за общата ни кауза в дух на добронамереност и позитивно отношение към нашата прекрасна мисия да се грижим за очното здраве.

УС на БДО

Предварителна програма

Posted in Актуално by Nikolay Surchev