Member's Search

ПРОЕКТ ЗА У С Т А В на БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ

02/12/2021

Уважаеми колеги,

Приложен е проектът за устав на БДО.

Моля да се запознаете с проекта и ако имате предложения и коментари да ги изпратите в срок до 31.01.2022 г. на bdobg1927@gmai.com .

С пожелание за здраве,

БДО

Проект за нов устав на Българско дружество по офталмология – 2021 г. – 23.11.2021 ?. (1)

 

Коментари:

Здравейте Колеги,

 Подробно разгледах предложението за нов устав на БДО.
Като цяло прави впечатление опита да се затегне финансовата дисциплина на дружеството , което аплодирам , защото то не един път е е изпадало в цайт нот и пред финансов колапс .
 Заплащането на членския внос до 31.03 . ще даде яснота на ръководството с какви финанси разполага до края на годината поне тези от чл.внос.
 Разглеждайки практиката на другите дружества в БГ и EU , RVRS, ESCRS и др. След тази дата членовете на БДО не заплатили чл.внос да го заплащат с 50% повече или някакъв друг процент предложен от ръководството.
Заплащането на чл.внос по което и да е време на годината , но в различен размер не би трябвало да ограничава елелторалните и всички други права и задължения на члена на дружеството след датата на заплащането.
Мисля , че в сегашното предложение за устав е направен опит за изчистване на кулизията от м октомври 2021 на последния конгрес на БДО в Боровец. Тогава една голяма част от членовете на дружеството бяха поставени в една много неудобна -меко казано , унизителна позиция.
 В тази връзка имам един конктретен въпрос:
Ако сме си платили чл.внос до 31.03 е ясно , Но ако събранието се проведе на 10.октомври , а съответния колега е платил чл.внос на 04.10. Той какви права има на това събрание , на слушател или на гласоподавател!?
Аз предлагам тези членове които искат да имат някакви права по време на събранието да си заплащат 5 дни преди датата целогодишната такса с 50% увеличение.
Другото нещо , което ми прави впечатление е , че правенето на общи събрания може да се прави по всяко време свикано от председателя или 30% от членовете. Всички събрания , които се правят извън времето на конференциите и конгресите нямат кворум, освен ако не се решават някакви екстрени най-вече финансови въпроси , които да застрашават личните интереси на членовете на дружеството. Така ,че правенето на събрания по никое време ни обрича най-често на еднолични решения, които могат да се вземат и само от управителния съвет.
 Пожелавам Успешна Нова Година на Всички колеги. Бъдете здрави
Поздрави Д-р Веселин Даскалов

До УС на БДО

Предложения

от

Д-р Илиян Шандурков

 

Уважаеми членове на УС на БДО,

Във връзка с предстоящото общо събрание на дружеството и предложенията за промяна на устава на БДО предоствям на Вашето внимание следните предложения:

  1. По предложения от Вас нов устав чл.8 Цели на БДО ал.11 – „организиране на благотворителни кампании“ – няма нищо общо с научната дейност на дружеството и ако някой желае да организира такива, може да регистрира фондация с горепосочената цел.
  2. Отново по предложения проект чл.11 ал.1 – „ членове на БДО…. юридически лица с нестопанска цел осъществяващи дейност в сфетата на офталмологията“ – дружеството е за офталмолози и специализанти по офталмология. Смятам за абсурдно да членуват в него организации като тези на оптици, оптометристи и подобни.
  3. По отношение на приема на членове подаването на специални заявления и парафирането им от УС на БДО, а не както до сега заплащане на членски внос, би усложнило приема на нови колеги започващи специализация. Предлагам да остане сегашното положение.
  4. Членският внос на БДО до сега винаги е предлаган и гласуван от ОС на БДО. Обвързването му с минималната работна заплата ще го направи динамичен, респ. с вероятност от неточности при плащането му. Предлагам определянето му да остане приоритет на ОС на БДО.
  5. Предлагам да няма промяна в срока на мандата на Председателя и УС на БДО и да остане, както до сега 2 години.
  6. Предлагам отчетно-изборното събрание, което взема решение за нов председател и управителен съвет да се състои в рамките на научен конгрес на БДО, защото това е най-големия форум събиращ всички офталмолози от страната, и така те биха имали своето право по устав да присъстват и гласуват на общото събрание. Това е утвърдена международна практика и считам, че трабва да вземем пример от всички други големи офталмологични общности по света.
  7. Предлагам чл. 29 от проекто-устава да отпадне. Предложенията за нов председател да се отправят в рамките на отчетно-изборното събрание и членовете на УС на БДО да се избират както до сега , а не анблок.
  8. Предлагам да отпадне и чл.30 ал.3 от проекто-устава, поради неясноти в дефиницията и ограничение от гласуване на новоизникнали предложения
  9. Предлагам да отпадне и чл.34 ал.4 винаги в общото събрание трябва да има точка „разни“ в дневния ред. Така формулираната дефиниция категорично ограничава вземането на демократични решения на общото събрание на дружеството
  10. Предлагам от проекто-устава да бъдат изключени текстовете на чл.45 и 46, защото изключително усложнават изборния процес и биха удължили и затруднили провеждането на общото събрание. За периода от 1927г., когато е основано БДО, до сега, не е имало нужда от такъв сложен изборен механизъм.

 

Разчитам горепосочените предложения да станат достояние предстоящото на Общото събрание на Българското дружество по офталмология.

С уважение – д-р Илиян Шандурков, д.м., FEBO

30.01.2022

София

Уважаема Проф Петкова,

Уважаеми членове на УС на БДО,

Уважаеми колеги, членове на БДО,

 

Съгласно чл. 11, ал. 1 ЗЮЛНЦ устройството на юридическите лица с нестопанска цел се определя от този закон и учредителния акт или устава.

Ето защо промяната на устава е важна стъпка за всяка една организация, апелирам предложените промени, както и останалите неизчистени въпроси в устава на БДО да бъдат огледани внимателно преди да бъдат гласувани.

Предвид съдържащите се отделно в закона диспозитивни разпоредби, определянето на съдържанието на част от конкретните правила е предоставено на членовете на сдружението – така например, по отношение на имуществените и другите членски права и задължения, и тяхното изпълнение; компетентността на общото събрание за изключване на чл. на сдружението; начина на свикване на общото събрание, вземане на решение и необходимия кворум за провеждането му и др. Наред с тези правила, съобразно принципа на правната автономия на членовете на сдружението, в устава е допустимо да се предвидят и съответно да се приемат различни устройствени и вътрешни правила за поведение и организация, имащи след приемането им задължителен характер както за членуващите в него, така и за съответните органи на сдружението.

Коментарите са основно на база мнението на лекарите работещи в Университетските болници на МУ-Варна и колеги от структури извън София  и са обобщени от Катедрата по ОБЗН на МУ-Варна. Считаме, че с така предложения проект за нов Устав се въвеждат разпоредби, които биха могли да лишат редовите членове на сдружението от реално участие в управлението на сдружението и определянето на неговите цели, ползване на имуществото му и на резултатите от дейността му.

 

Основен проблем в устава е, че не е посочен предмет на дейност на дружеството. От 1962 г дружеството е регистрирано като „Научно медицинско дружество по офталмология“, като е редно и неговата основна функция и предмет на дейност да бъдат съхранени.

Председателят и управителния съвет, както и всички комисии е редно и демократично да бъдат избирани на Общо събрание. Избирането на лица за заемане на мандатни длъжности е редно да става с тайно гласуване.

Общото събрание трябва да има НЕЗАВИСИМ Председател, избран от самото Общо събрание.

Мандатността трябва да се ограничи до 2 години, както е в подобни Български, Европейски и Световни организации. Два последователни мандата са допустими и достатъчни за изява на Председателя.

Право на глас е редно да имат редовните членове и специализантите (защото бъдещето е в техните ръце). Почетните членове, тези в пенсия и пожизнените членове би трябвало да имат само съвещателен глас за да се почерпи от тяхната мъдрост.

Правото за внасяне на промени в устава, трябва да бъде дадено на всяка компетентна група от редовни членове. Одобряването на внесеното предложение трябва да се извършва от Общото събрание с мнозинство.

 

Това са най-общо коментарите, без претенции да са обхванати всички неясноти. Имайки предвид важността на документа, той следва да е прецизно огледан и юридически и стилово издържан.

В тази връзка е редно да бъде изтъкнато колко трудно е изготвянето на подобен документ и да се изкажат благодарности на всички които са работили и ще работят по неговото прецизиране.

 

С приятелски поздрав и уважение,

Хр Групчева

(Р-л КОБЗН-МУ-Варна) 

Проф. Групчева-БДО

Posted in Актуално by Д-р Васил Хайкин