Member's Search

Софийско офталмологично дружество – редовно общо събрание

02/06/2021

До

членовете на „Софийско офталмологично дружество“, ЕИК 175158645

ПОКАНА

Управителният съвет на сдружение „Софийско офталмологично дружество , ЕИК 175158645 кани членовете на сдружението на редовно общо събрание на „Софийско офталмологично дружество“, което е свикано по инициатива на управителния съвет, и ще се проведе на 22.06.2021 г.  от 17,00 ч. в заседателната зала на хотел „Форум“ в град София, бул. „Цар Борис III“ 41, при следния дневен ред:

Точка 1: Приемане на годишния финансов отчет и на отчета за дейността на сдружението за 2020 г.

Предложение за решение по точка 1: ОС приема годишния финансов отчет и на отчета за дейността на сдружението за 2020 г.

При липса на кворум в обявения по-горе начален час събранието ще започне един час по – късно и ще се проведе независимо от броя на присъстващите/представляваните членове.

Събранието ще се проведе при спазване инструкциите на Националния оперативен щаб и на установените противоепидемични мерки срещу разпространение на коронавирус COV1D-I9, като членовете на сдружението трябва да носят лични предпазни средства.

 

С уважение:

(проф. д-р. Л. Войнов – Председател)

Posted in Актуално by Д-р Васил Хайкин